SDH Hasiči

Hasičský sbor na Březové u Zlína
V roce 2000 oslavil sbor 100 let založení, které bylo doprovázeno dvoudenními oslavami se soutěží a zábavou, konala se také slavnostní mše s průvodem, kterého se zúčastnili všichni členové. Obec k této příležitosti předala sboru prapor, který byl poté slavnostně vysvěcen na sv. Hostýně.
Náš sbor se hojně účastní na požárních soutěžích v celém okrese, k tomu mu slouží nově zakoupené auto, které jediné našemu sboru chybělo. K zajištění financí pro sbor jsou pořádány společenské zábavy, brigády, sběr železa. Členové se v hojném počtu zúčastňují i akcí pro zvelebení obce.
Nynějším starostou sboru je Miroslav Šípek, který se společně s celým zastupitelstvem stará o to, aby u nás hasičská činnost neupadla, ale rozvíjela se stále dál. Proto se věnují hlavně práci s mládeží, v které je ukryta budoucnost sboru.

Březová, tato krásná a pěkná dědinka na jihovýchodním úpatí řeky Dřevnice, její zvučné jméno pochází ze samé přírody. Březe, háje a drobná políčka, které ji obklopovaly, byly kdysi doménou našich předků. Dřevěné chalupy a stodoly, ve kterých se schraňovala úroda z těžké dřiny na polích. Poctivá práce a dřina byly častokrát zničeny nebezpečným živlem - ohněm. Vzájemná pomoc při neštěstí bez rozdílu majetku a přesvědčení, to byla společná idea těch, kteří stáli u zrodu a kolébky našeho hasičského sboru.

První pokus o zřízení hasičského sboru v Březové byl navrhován zdejším učitelem panem Matyášem Hajným již v roku 1897, kdy se udaly v naší obci tři požáry, jež následovaly v krátké době za sebou. Tento jeho návrh nebyl v obci přijat. Další vyhořelá stavení a stodoly daly pak podnět nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu k utvoření hasičského sboru. Starosta pan Antonín Klemš požádal sám pana učitele Matyáše Hajného, aby vykonával přípravné práce k založení hasičského sboru a ubezpečil ho podporou obecní reprezentace. Pořízené stanovy, jenž zakladatelé sboru předložili obecnímu výboru. Dne 25. ledna 1900 se dostalo schválení k založení sboru. Tak vešel sbor náš v život počátkem roku 1900. Dne 2. února odbývala se první valná hromada, při níž byli zvoleni: starosta Antonín Klemš, rolník, č. 20, náčelníkem a jednatelem Matyáš Hajný, učitel, podnáčelnický Florian Horák, kovář, č. 53, a Melichar Šmakala, krejčí, četaři František Gargulák, č. 56, Hynek Matčjčný, rolník, č. 25, zbrojíř Jan Javora, č.21, pokladník Josef Michálek, č. 9. Činní členové - František Albrecht, č. 16, Pavel Bednařík, č. 31, František Daněk, č. 19, Rudolf Daněk, č. 15, František Drábek, č. 3, Josef Hubáček, č. 44, František Jurčík, č. 35, František Klemš, č. 52, Jan Macík, č. 64, Josef Macík, č. 38. V témže roce 25. 3. byla zakoupena dvoukolová sundávací stříkačka ruční za 770 zlatých. Za zbrojnici nabú 1 učitel školy Matyáš Hajný dosavadní kůlnu na dřevo s podmínkou, že se postaví zbrojnice nová. Dne 28. srpna téhož roku konal náš sbor svěcení stříkačky. Slavnosti se zúčastnily sbory ze Slušovic, Kostelce a Vizovic a také hasičský sbor hraběte Sailera s náčelníkem p. baronem Mensim. Za kmotru byla paní baronka Eugenie Menši, která se osobně zúčastnila a darovala sboru 3 dukáty. Po vysvěcení byl veliký výlet v Bojkovách, na kterém byla hojná účast. Dne 13. listopadu dostal sbor ohnivý křest. O čtvrt na 12 v noci vznikl požár u Františka Albrechta č. 16. Povětří bylo klidné, a. tak se podařilo brzy oheň uhasit. V roce 1901 v 9 hodin večer byl spatřen velký oheň v Trnavě. Ihned byla vypravena stříkačka s mužstvem. Koně poskytli Antonín Klemš a četař Hynek Matějčný. Dva velké statky byly v plném ohni. Náš sbor pracoval do 7 hodin ráno. Nejbolestnější ranou však bylo, že jeden lidský život při pracích zachraňovacích byl zmařen. 201etý mladík byl padajícím komínem zasažen a zůstal mrtev. Tamtéž byli zraněni i naši členové Pavel Bednařík a František Klemš. Zvláštní ctí byl náš sbor vyznamenán. Dne 25. června 1905 byl zvolen v Horní Lhotě náš velitel bratr Matyáš Hajný starostou župním. 5. července se konal v Březové župní sjezd. Dne 11. září 1909 stihl městečko Slušovice veliký oheň, kde 40 čísel lehlo živlu za oběť. Náš sbor se taktéž dostavil, ale při tak velkém ohni byly hasební práce velice těžké.

V roce 1914-1918 řádila I. světová válka, která poznamenala také náš sbor. Ani Březové se oběti nevyhnuly. Domů se již nevrátili spoluobčané Karel Jasenský, Josef Skácil, Jan Večeřa, Jan Macík a přinesli smutek i do našeho sboru. V roce 1928, 31. května, se rozloučili bratři hasiči se svým prvním starostou bratrem Antonínem Klemšem. Druhým starostou byl zvolen bratr Florián Horák a velitelem bratr Inocenc Trunkát, č. 41. V roce 1931 se konal v naší obci druhý župní sjezd hasičských sborů. Třetím starostou sboru byl zvolen bratr František Klemš, č. 52, a velitelem byl zvolen bratr Josef Gargulák, č. 56. Léta 1938-1945, to jsou léta útrap a špatného žití, častého odříkání a radosti, která nás obklopuje. Přispěla k tomu léta II. světové války. Schůzovalo se jen minimálně, zábavy byly zrušeny.

V květnu 1945 přišla svoboda - radost, že válka skončila. Generace hasičů se střídaly, do sboru vstupovala nová mladá krev a s ní i nová technika.

V roce 1949 byla zakoupená nová motorová stříkačka od firmy Sigma. Na všechnu činnost si tehdy hasiči vydělávali zábavou a sbírkami. Nová stříkačka tehdy stála 38 000 Kčs. Byly zřízeny nádrže na vodu a odpracováno nesčetné množství brigádnických hodin. V roce 1951 byl změněn název dobrovolného hasičstva na název Místní jednota Požární ochrany. Činnost požárníků probíhala podle ročních plánů, v létě byly drženy hlídky v důsledku požáru stohů a kravínů. Byly prováděny prohlídky komínů, uskutečňovaly se různé společenské akce. V roce 1960 byla povolena výstavba nové požární zbrojnice. Této akce se členové i občané Březové zhostili velmi čestně.

V roce 1963 byly práce skončeny a nová zbrojnice byla slavnostně otevřena. Při této příležitosti byl uskutečněn sjezd rodáků, pořádalo se námětové cvičení, výstava techniky a taneční zábava. Hudba hrála po celý den. V roce 1969 se sbor začíná omlazovat a je získáváno mnoho mladých členů. Novým předsedou je zvolen Miroslav Jurčík a velitelem požárního sboru Josef Jurčík. Za pomoci MNV Březová je zakoupeno vozidlo Tatra 805. Sbor se pak účastní okrskových cvičení, je utvořeno družstvo žáků a to je dobrý základ pro další činnost požárního sboru. V roce 1973 získává 10 členů odznak Vzorný požárník III. stupně a 3 členové získávají odznak Vzorný požárník II. stupně. Je započato s prací výletiště na "Luži". V roce 1974 odchází z našeho sboru velitel Josef Jurčík do Slušovic, kde získává na zbrojnici byt a zároveň funkci velitele sboru. Naším novým velitelem je pak zvolen Vlastimil Bednařík. Dodělává se výletiště a celý areál zbrojnice, který je slavnostně otevřen při oslavách 75 let založení Hasičského sboru Březová. Slavnostní schůze se zúčastnili požárníci sborů IX. okrsku. Uspořádalo se i námětové cvičení a taneční zábava na "Luži", kde vyhrávala krojovaná dechová hudba Topolanka z Topolné. Zúčastňujeme se okrskového cvičení ve Všemině, kde družstvo mužů obsadilo 3. místo a žáci 2. místo.

V roce 1978 se v naší obci uskutečnilo aplikační cvičení, kdy voda byla čerpána až z Dřevnice na horní konec obce přes 8 strojů. V roce 1981 byla v našem sboru slavnostní událost. Byla zakoupena nová motorová stříkačka PS-12. Na tento stroj byli zaškoleni noví strojníci. Síla nového stroje byla znát i na okrskovém cvičení v Podkopné Lhotě. Muži zde obsadili 2. místo a obě družstva žáků 1. místa, což znamenalo postup do okresního kola ve Slavičíně. V roce 1987 byl zvolen nový velitel sboru Zdeněk Kráčalík. V tomto roce v srpnu se v našem okrsku přehnala velká živelná pohroma, kdy se z Dřevnice, Trnávky a Všeminky vylila voda a zaplavila celé údolí až po Otrokovice. Náš sbor pomáhal vyčerpávat několik sklepů a studní. V roce 1989 se opravuje areál zbrojnice a celého výletiště, aby byl připraven k oslavám 90 let založení hasičského sboru. V roce 1990 skončili naši žáci v okrskové soutěži ve Všemině na prvních místech a postupují tak do okresního kola v Napajedlech. Ženy obsadili v okrskové soutěži 2. místo a muži 4. místo.

Oslavy 90 let založení sboru začínají 21.7.1990 vyřazovací soutěží požárních družstev na hřišti TJ Sokol Březová. Večer byla na "Luži" uspořádána taneční zábava. V neděli 22.7. byl budíček s kapelou Veselanka, v čele s kapelníkem Josefem Dlabajou, březovským rodákem. Poté následovala slavnostní schůze, na které byli odměněni zasloužilí členové sboru. Po slavnostním obědě proběhla ukázka staré ruční stříkačky a nové techniky. V květnu 1992 se uskutečnila v naší obci soutěž okresního kola mladších a starších žáků. Této soutěže se zúčastnilo 250 cvičících žáků, mnoho vedoucích, rozhodčích a členů okresu. Náš sbor se této akce zhostil na výbornou, o čemž svědčí pochvalná uznání. 30. 4. 1994 se sbor účastní I. hasičské pouti na Sv. Hostýně, kde mši celebroval arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner.

V lednu 1996 se koná valná hromada, na které starosta sboru Miroslav Jurčík hodnotí činnost Hasičského sboru Březová za jeho 25 let starostování a končí tak funkci starosty sboru. Novým starostou byl zvolen Miroslav Šípek. V roce 1997 se družstvo mužů, žen a dvě družstva žáků zúčastnili okrskového kola ve Slušovicích na dostihové dráze. V tomto roce se obec Březová stává hostitelem tradičního setkání obcí nesoucí název Březová. Hasiči uspořádali soutěž a pak jako pořadatelé zabezpečovali zábavu na výletišti na "Luži".

V květnu 1999 se konala pouť na Sv. Hostýn, kde se uctila památka sv. Floriána, patrona hasičů. Na této pouti byla posvěcena soška sv. Floriána. Sošku zakoupil bratr Miroslav Jurčík a věnoval ji sboru. Soška je umístěna ve výklenku hasičské zbrojnice. V roce 2000 oslavil sbor 100 let založení. Obec k této příležitosti předala sboru prapor. Ten byl slavnostně vysvěcen na Sv. Hostýně při hasičské pouti arcibiskupem Janem Graubnerem. Sbor obdržel také nejvyšší vyznamenání hasičů, Svazový prapor. Další léta sbor nezahálí ba naopak rozšiřuje svou členskou základnu o mladé členy. Mladí členové pomalu přebírají iniciativu a začínají řídit chod celé organizace.

V roce 2005 končí ve funkci velitel sboru Zdeněk Kráčalík a novým velitelem se stává Josef Chovanec. Nový výbor v tomto roce připravuje oslavy 105 let založení sboru. Oslavy proběhly velmi důstojně. Byla uspořádána soutěž starých pánů a dam na fotbalovém hřišti, večer se konala zábava na "Luži". V neděli začala oslava budíčkem s dechovou hudbou ze Slušovic. Pak následoval průvod obcí na "Lužu", kde p. Josef Pekárek sloužil mši svatou. Poté se konala slavnostní schůze, kde byli odměněni členové sboru, kteří se zasloužili svou prací o výsledky sboru. Sbor dobrovolných hasičů má ve svém kruhu také funkcionáře jak ve výboru okrsku, tak i v okrese. Sbor je hodnocen velmi dobře jak v okrese, tak i v 11. okrsku. Je také fungující organizací v obci Březová. V roce 2006 zakupuje obecní úřad sboru novou stříkačku značky Konfi 1000. Věřím, že tato podpora obecního úřadu napomůže všem členům hasičského sboru k dobré a obětavé práci pro blaho druhých.

Vážení čtenáři, ve stručnosti jsem vám předložil průběh činnosti hasičského sboru, kde mnoho občanů naší obce se angažovalo pro velmi ušlechtilou a krásnou myšlenku a heslo "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci". Abych tyto řádky mohl napsat, musím poděkovat těm, kteří zápisy do kroniky činnosti Hasičského sboru v Březové po sobě zanechali. Děkujeme zapisovatelům: Panu učiteli Matyáši Hajnému, Ignáci Matějčnému, Antonínu Skácilovi, Janu Skybovi, Františku Klemšovi, Josefu Čapákovi a Miroslavu Jurčíkoví. Ať stále vzkvétá zasloužilá práce a činnost dobrovolného hasičského sboru Březová.

Zapsal: Zdeněk Kráčalík

 

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Kalendář kulturních akci v roce 2017

K dispozici je ke stažení kalendář Kulturních a společenských akcí v roce 2017.

Kalendář akcí na rok 2017

Odpady - Kalendář svozů 2017

Odpady Březová 2017

Odkazy

http://www.masvas.cz/

Mateřská škola Březová
http://www.msbrezova.cz

Malovaná mapa Zlínského kraje

http://www.malovanemapy.cz/mapy/zlinsko-luhacovicko.html

http://www.mikroregion-slusovicko.cz/

http://www.czechpoint.cz/web/index.php

Návštěvnost stránek

123441
TOPlist
Obec Březová